Tare
 
Startside
Om Fure
Glimt fra tunet
Der ingen skulle tru
Slektene fra Fure
Anetavler
Galleriet
Ein rundtur
Historiar
Slekta
Oppskrifter
Kart
Gjestebok
Email liste
Om heimesida
Linkar
Skrive ut
Stadlandet
Song til Stad
Tare

 

DET ER FLEIRE TING SOM TRUAR STORTAREN OG SUKKERTAREN -
 SOM OGSÅ ER GØYMESTAD OG "HEIM" FOR TORSK OG SKALLDYR.
Synspunkter av Tove Iren Fure
Foto: Tove Iren Fure
Inspirert av dårligare fiske og lite fangst av skalldyr dei seinare åra, har eg tatt ein kikk på dette med tarebestand og taretråling. Innbyggarar på Fure har tidlegare reagert i nyhetsbildet på taretrålinga utanfor sjølinja deira. Som utviklar av desse sidene, vil eg kaste eit lys over problema, ikkje berre for denne staden, men og for tare bestanden generelt. Taren er trua fleire stader av ulike grunner.


Katastrofal endring. Sukkertaren forsvinner.
 

Årsaken er økt mengde partikler, blant annet fra kontinentet, som gjør vannmassene mer grumsete og lysforholdene under vann dårligere. Bildene er tatt i 1992 og 2004, og er fra overvåkingsstasjonen Buøya ved Arendal.

Taretråling av stortare - berre ein av truslane
Innbyggerane på Fure har tidlegare protestert i nyhetene på taretrålinga som går føre seg rett utanfor "stovedøra" deira. Mindre tare gir dårlegare fiske, men og høgare sjø. Og i desse uverstider, så er det ikkje kjekt å sjå at bårene slår tettare og tettare opp mot husa som ligg nesten i strandkanten. Husa vart bygde lenge før nokon kom på å hauste stortare på denne måten. Men dei snakkar til døve øyrer. Saman med mange andre langs kysten.
Det er også nå bevist at fjerning av stortaren
påvirker vatnets bevegelse og bidrar til demping av bølger på grunt vatn. (Meir om forskingsresultata her)
 

Unge tareplanter er klare til å ta de voksens plass
Stortare - Foto: Stein Fredriksen
Meir om storetare som Stein Fredriksen har forska på finn ein her på Universitet i Oslo sine sider om forskning i marin botanikk


I fleire år har fiskarar og innbyggarar langs kysten der taretrålinga pågår, prøvd å få ei slutt på ødeleggingane. Men Biopolymer fra Haugesund fortsett - og avfeiar det med at taren veks opp igjen. Gjer den det? Og om den gjer det, har ein ikkje allerede snudd om på balansegangen i havet då? Trålarane turar fram, ikkje berre tek dei taren, og øydelegg for det viktige livet på havbunnen. Men trålarane sine redskap snur også om på havbunnen. På land kan det kjennast som jordskjelv, men det er steinane på havbunnen som får snudd på seg. Kven gøymer seg under steinane? Jo, krabbe, hummar og fisk. Er det rart hummarbestanden synk? Etter dei begynte med taretråling utanfor Stadlandet, har fangst talet gått betraktelig ned.

Stortaren er som eit skydd nede i havet, og grunnlaget for livet på havbunnen. Konsekvensane av taretrålinga begynner å vise seg, men kven gjer noko med det?

Fiskarlag ropar ut varsko, torsken brukar tareskogen som både hus, gøymestad og matfat. Torsken slit som følge av mangel på tareskog. Når vi høyrer at bestanden av kysttorsk er så låg som nå, er det grunn til å sette søkelys på taretrålinga. Det er nok ikkje taretrålinga aleine som har skyld i dette, tare har ein fiende til...

Kråkeboller - også ein trussel
På menyen til kråkeboller står nemlig alger, tang og tare, men siden det er så store mengder kråkeboller langs heile norskekysten, har dei ete nok ete opp sin del av tareskogen. Men det er nok Nordland, Troms og Finnmark som er kraftigast "overbefolka" av kråkeboller - dersom man samanliknar heile kysten. Kråkeboller har bedre overlevningsmuligheter i ein nedbeita tareskog då det er færre naturlige fiendar (bl.a fisk) der, dette til tross for at kråkebollene har mindre tilgang på næring. Spørsmålet er om dette kan settast i samanheng til taretråling også? Det er usikkert, då eit nedbeita tarefelt ikkje er identisk med eit trålt tarefelt. Kråkebollene gjer ofte reint bord (<1% av tareplantene tilbake i nedbeitede områder), mens taretrålarane kun hauster deler av felta. 


Her er rapporten om nedbeiting av tareskog,  ei arbeidsgruppe (nedsatt av Fiskeri og Miljøverndepartementet)  laga den i 2002.

 

"Inga & Co" - nok ein trussel
Taren kan også ein uvenn i "Inga & Co". Krafige stormar slit laus mykje tare rundt om. Her eit bilde fra Karmøy, der taren har komme opp på land.Bildet av drivtare på Karmøy, 
er mottatt fra  Henning Steen  [henning.steen@imr.no] fra Havforskningsinstituttet (HI).

Meir under - om klimaendringer som også er ein trussel for taren. Samt utslepp av næringssalter og forureining.

Rett forvalting? Eller bør den bli strengare?
Ein stakkar fiskar får i dag 3000 i bot hvis han ikkje kastar ut att hummaren. Men det spørst om det blir så mykje hummar å få der taretrålinga har gått for seg. Det viser seg allerede. Å bøtlegge dei små gjer dei, men taretrålinga går gjennom på øverste hald - kven bøtlegger dei?  Burde vi ikkje legge restriksjonar på det vi KAN og har MULIGHET til å gjere noko med?
Lov om minstemål: http://www.lovdata.no/for/sf/fi/xi-19891010-1099.html#12

Næringskjeder
I grunnskulen lærde vi om næringskjeder*, og kor viktig det var å ikkje bryte desse. Men  sitt ikkje både Fylkesmenn og andre politikarar på Stortinget med skylappar for augene nå? Direktoratet for naturforvalting seier nei til tråling av tare i sjøreservat, medan Fylkesmannen går inn for å gje Biopolymer i Haugesund og deira taretrålerar løyve til å fortsette ødeleggingane. Og ja - det kjem viktig medisin utifra utvinninga av tare, men treng vi hauste så mykje tare som ein gjer i dag? Og kva når ein merkar på det på fisket, i desse områda, og endringa i miljø i heile tatt, både for dei på land og for skalldyrbestanden i sjøen?

*næringskjede,  begrep i økologien for hvordan organismene lever av hverandre og hvordan stoff og energi passerer fra en organisme til en annen. En enkel næringskjede kan bestå av fire ledd el. trofiske nivåer; produsentene (plantene), som danner organisk materiale ved hjelp av solenergi, vann, CO2 og mineraler; primærkonsumentene, dyr som spiser planter; sekundærkonsumentene, kjøttetende dyr; dekomponenter, nedbrytere (sopp, mikroorganismer mv.) som bryter ned dødt materiale, inkludert avføring, fra planter og dyr. Sirkelen sluttes ved at nedbrytingen frigjør CO2 og næringsstoff som igjen kan tas opp av planter.

(Tove Iren Fure - synspunkter)

 


Skitt fiske - kan det bli liv igjen i "svart hav"?
Her er linken til ei bedrift som har slått seg på forbetre oppvekstvilkåra for fisk og skalldyr på sjø-, havbunn og i ferskvatn. Dei tilbyr produkt som aukar det marinbiologiske mangfaldet. Bruksområda er frå tiltak rundt offshoreinstallasjoner til kultiveringstiltak i fjordar, strandsona, i innsjøar og vassdrag.

SeaCult ® Reef Systems as (www.seacult.com)

 

 

Her er eit par utklipp funne på nettet og diverse linkar.

Klimaendring også ein fiende for taren


Frå Bellona si heimeside - utklipp:
 


Tareskogen minker kraftig

Dramatisk for Norge er det også at klimaendringene ser ut til å ta knekken på tareskogen langs norskekysten. Årsaken er en sterk økning av partikler i vannet, som er forårsaket av milde vintre, og som fører til økt transport av partikler fra kontinentet Denne økningen forårsaker at lyset avtar raskere i dypet - lys som tang og tare er avhengig av for å vokse. Mindre lys betyr at de ikke kan vokse like dypt.

Partiklene øker slamlaget på fjellbunnen. Dette påvirker f.eks. sukkertare slik at den enten dør eller erstattes av andre arter. Denne planten er viktig fordi den tjener som spiskammer og beskyttelse for viktige fiskearter såvel som dyptlevende alger.

Prosjektleder Frithjof Moy ved NIVA forteller til Aftenposten at han i 2002 undersøkte et område utenfor Buøya ved Arendal som han hadde fotografert ti år tidligere. Han fant at all sukkertare er forsvunnet, erstattet av et lyngpreget område dekket av trådformede rødalger. Han sier videre at dersom dette skjer videre langs kysten, betyr det at livet under vann er i ferd med å forsvinne, og sammenligner en utryddelse av tareskogen med at skogen på land skulle forsvinne.

Tareskogen viktig oppvekstområde
Tareskogen er viktig på mange måter. Endel organismer bruker den som gjemmested, noen som oppvekststed og noen beiter på taren. En rekke fiskeslag, samt hummer og krabbe har tareskog som oppvekstområde, takket være de mange arter som har tareskogen som tilholdssted og således gir tilgang på bytteorganismer.

Tareskogen er viktig for opprettholdelsen av en mengde livsformer, bl.a. er den er oppvekstområde for fisk, hummer og krabbe.
                                                                                           (utklipp slutt)

 

 

 

 

Nærings salter og forureining

Samtidig kan vi sjå nokon som virkelig gjer ein innsats, og som forstår kva som er i ferd med å skje:

Her fra ein reportasje i NRK:


Frykter undervannsørken

Sjøbunnen langs Telemarkskysten er i ferd med å bli en undervanns-ørken. Storstilte prosjekter med beplantning må til for å redde sjøbunnen. Det sier forsker ved NIVA Grimstad, Frithjof Moy.


Publisert 21.02.2004 11:07.

- Beplantning langs bekker og elver er ting vi kan se på og som kan gi resultater. Vi har målt at partikkelnedslamming har tiltatt kraftig de siste årene. Det er mange arter, blant annet noen tareartene, som ikke i særlig grad er glad i partikkelnedslamming, sier Moy.

Tang og tare langs Telemarkskysten er i ferd med å forsvinne, og erstattes med slam og mindre planter. Dette ført til at Telemakskysten er i ferd å bli en undervannsørken. Nå ønsker NIVA-forsker Frithjof Moy beplantning langs elver og bekker for å hindre spredning av undervannsørken langs kysten.

- De tegnene vi har sett til nå fra Skagerakkysten kan tyde på at det er i ferd med å gå fra en frodig undervannsskog og til en undervannsørken. Dette dreier seg om avrenning fra land, og da må vi sette av soner med vegetasjon langs bekker og elver, slik at vi kan hindre at næringssalter renner ut i havet, sier forskeren..

 

 

 

 

 

- Stortingsmelding 43
(Konsekvenser av næringsutnytting, bruk og vern i kystsona - omhandler bl.a tema angående taretråling eller ikke i sjøfuglreservat) 

 

 

Området ble sist oppdatert 11.09.06.